Køge

Køge vil realisere Danmarks største kystsikringsprojekt

Køge Byråd har besluttet at arbejde videre med et kystsikringsprojekt, der dækker hele Køge Kommunes kystlinje, og sikrer mod stormflod op til 2,80 meter over havniveau. Projektgruppen bag forslaget skal nu kvalificere alle detaljerne, inden det endelige projekt sendes til afstemning i Byrådet.

Køge Kommune vil beskytte de kystnære områder mod fremtidige havvandsstigninger og stormflod. Tirsdag den 20. marts besluttede byrådet at fortsætte arbejdet med et projektforslag, der kan beskytte kommunen mod stormflod op til 2,80 meter, hvilket svarer til den stigning, Køge oplevede ved stormfloden i 1872.

Danmarks største

Køge Kommune er den første i Danmark, der iværksætter et kystsikringsprojekt, som involverer så mange mennesker. Projektet udmærker sig ved at dække hele kommunens 11 kilometer lange kystlinje fra kommunegrænsen mod Solrød i nord til Stevns i syd.

Projektet har været undervejs siden 2014, hvor kommunen udarbejdede en risikoplan for kystzonen. Baggrundstal viste, at en stormflod på 2,8 meter kan oversvømme boliger for ca. 16.000 mennesker og ødelægge for mindst 2 mia. kroner i Køge Kommune.

– Da stormfloden ramte i 2017 kæmpede borgere og kommunen med næb og klør for at mindske skaderne. Den situation risikerer vi at se igen – men heldigvis har vi muligheden for at forberede os på den. Derfor er jeg glad for, at vi kan arbejde videre med et ambitiøst projekt, der beskytter hele kommunens kystlinje. Et højtvandsdige er ikke kun til gavn, når stormfloden rammer. Det øger trygheden for alle, der bor i kommunes kystnære områder, fortæller Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget.

Sammenhængende kystsikring

Projektforslaget inddeler kommunens kystlinje i tre zoner. Langs kyststrækningens nordlige del foreslås et landdige der placeres på kystsiden af boliger og virksomheder. Diget kan også fungere som rekreativt område med cykelsti, trampesti og udsigt ud over lagunen. I midten bygges mure og mobile skot. Køge Å er særligt udsat ved stormflod. Her anlægges en højtvandssluse med kraftige pumper. Mod syd benytter projektet Strandvejens høje profil til at beskytte de bagvedliggende områder. De steder, hvor vejen er under 2,80 meter over havoverfladen beskyttes med et dige.

Fælles finansiering

På byrådsmødet godkendte Byrådet, at der arbejdes videre med en finansieringsmodel, hvor alle der har fast ejendom, som bliver beskyttet af projektet, deles om udgiften til kystsikringen. I modellen inddeles kommunens kystnære områder i en risikozone og en højrisikozone. Ejendomme i højrisikozonen skal i de foreløbige beregninger betale en årlig promille på 0,453 af den offentlige ejendomsværdi, og for ejendomme i risikozonen forventes en promille på 0,227. Arbejdet med at anlægge kystsikringen forventes i øjeblikket at koste ca. 100 millioner kroner.

Med de tal kan en ejendom med en offentlig ejendomsvurdering på 1.000.000 kroner forvente en årlig udgift til kystsikringen på 227 kroner, hvis ejendomme er placeret i risikozonen. Ligger ejendommen i højrisikozonen, kan forventes en årlig udgift på 453 kroner.

Kommunens teknikere går nu i gang med en detaljeret projektering af anlægget. Ifølge planen er Køge Kommunes kystnære områder beskyttet fra år 2020.

Inden det endelige projekt sendes til godkendelse i byrådet, henvender Køge Kommune sig direkte til de borgere, der skal være med til at finansiere kystsikringen. De vil blive inviteret til et borgermøde og få mulighed for at give høringssvar.

Fakta

2011: Kystdirektoratet udpegede hele det bebyggede kystområde ud til Køge Bugt fra Amager og ned til midten af Strandskoven som risikoområde for oversvømmelser ved stormflod og stigende havvandsspejl.

2015: Køge Kommune udarbejdede en ”risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod fra Køge Bugt”.  Det største årlige tab i kommunen vil være ved en 100 års hændelse i år 2100, svarende til en nuværende stormflod på 2,21 meter, hvor det samlede økonomiske tab blev beregnet til 1,6 mia. kr. og boliger for ca. 15.000 mennesker vil blive oversvømmet.

2015: Køge Kommune udarbejdede et katalog med løsninger, så kystområderne kan sikres mod oversvømmelser ved forskellige højder. Til løsningerne blev der også udarbejdet et skitseprojekt, hvor løsningerne er nærmere beskrevet og prissat.

2016: 9. juni afholdtes borgermøde i Ravnsborghallen – efter mødet modtog kommunen 22 høringssvar fra borgere og 6 svar fra virksomheder øst for Københavnsvej.

2017: Køge Kommune foretog juridiske vurderinger og konsekvensvurderinger af landdige og klitdige i nordlige del. Der blev desuden foretaget undersøgelse af baggrundstilstrømning fra oplandet til Køge Å. Det endelige dispositionsforslag blev udarbejdet.

2018: 20. marts 2018 vedtog Køge Byråd at fortsætte med detaljeprojektering af storm- og kystsikring for Køge Kommunes kystlinje.

Kommentarer