Land og by

Stort flertal for budget 2018

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Borgerlisten Stevns samt løsgænger, Bjarne Østergård Rasmussen godkendte torsdag aften budgettet for 2018.

Forliget blev indgået tidligere på måneden med i alt 17 stemmer mod 2 og altså officielt besluttet på kommunalbestyrelsens møde i går aftes.

Udvalgte anlægsprojekter:

  • Hårlevhallens udeområder = 2 mio. kr. (hertil 1,5 mio. kr. i 2019)
  • Renovering af skoler, institutioner mv. samt forbedring af indeklima = 5 mio. kr.
  • Renovering af Stevnshallen = 6 mio. kr. (hertil 32 mio. kr. i årene 2019-2021)
  • Stormflodssikring = 1,5 mio. kr.
  • Trafiksikkerhed i det sydlige Strøby Egede = 7,5 mio. kr.
  • UNESCO Verdensarv = 3 mio. kr.

Flertalsgruppens politiske fokuspunkter:

Nytænkning er nøgleordet til udvikling

Ved det indgåede budgetforlig for 2018 beviser vi, at det, på tværs af partiskel, er muligt at udarbejde et budget, hvor vi har opprioriteret kerneområderne.

Vi har bl.a. styrket daginstitutionsområdet, skoler, ældreområdet, samt Stevns Kommune som helhed.

Derudover skal der arbejdes med en revision af kulturmiljøer, så vi ikke bliver ved med at bruge kræfter på at beskytte kulturmiljøer, som ikke eksisterer mere.

Udover dette har vi en række fokuspunkter, hvor det også er nødvendigt at nytænke og udvikle. Bl.a. skal vi have mere fokus på en hensigtsmæssig håndtering af regnvand, klima og kystsikring samt kommunens planlægning for byudvikling.

Børn og unge

Et af vores absolut vigtigste fokuspunkter, som vi håber, at den nye kommunalbestyrelse vil fortsætte med at prioritere også i budget 2019.

At børn har en tryg og velfungerende hverdag, hvor det enkelte barn stortrives i daginstitutionerne, hvor personalet har tid og overskud til det enkelte barn er ufatteligt vigtigt for det enkelte barns trivsel.

At børn og unge hver dag bliver mødt at et trygt og lærerigt undervisningsmiljø i folkeskolen, hvor der, udover fokus på det faglige, også er stor fokus på trivsel, har en kæmpe betydning for barnets/den unges udvikling.

Når en familie oplever, at forældrerollen er svær, og hvor der er risiko for, at barnet vil mistrives, skal vi som kommune, så tidligt som muligt, gå ind og hjælpe og vejlede hele familien, så barnet ikke oplever en utryg og usikker barndom med forældre, der ikke magter eller kan overskue forældrerollen.

Ældre og omsorgsområdet

Med budget 2018 lægges der op til at bedre forholdene for kommunens ældre medborgere. Der er lagt op til hyppigere rengøring og bedre tid til uforudsete hændelser i hjemmeplejen.

Det er vores ønske at mindske antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Med ansættelse af en sygeplejekoordinator vil borgeren opleve en bedre sammenhæng i forbindelse med indlæggelser og udskrivning fra sygehus, genoptræningsplaner og hjælpemidler.

Der vil være fokus på en øget indsats med opfølgende genoptræning i eget hjem til glæde for den enkeltes helbred.

Turisme

Det er forligskredsens mål, at der skal ske en styrkelse og udvikling af turismen, turistformidlingen lokalt og verdensarven som ressource for hele Stevns Kommune.

Vi opprioriterer samarbejdet mellem erhvervsråd, turistforening, kommune, museum, turismekonsulent og Verdensarv Stevns (hvor sidstnævnte er tovholder) og giver dermed aktørerne bedre mulighed for fokus og koordinering.

Visit Sydsjælland-Møn skal inddrages og bidrage mere i turismearbejdet.

Kommunens grundige og omfattende turistpolitiske redegørelse skal danne omdrejningspunkt i turismesamarbejdet gerne med en turismestrategisk samarbejdsgruppe.

Allerede fra 2018 skal de første frugter af ovennævnte kunne ses og høstes.

Beskæftigelse

Arbejdsmarkedsområdet er komplekst og der sker ofte forandringer på det lovgivningsmæssige område.

Forligsgruppen er enige om, at der skal særlig fokus på dette område, derfor sætter vi i første omgang ind på ungeområdet, hvor der er afsat midler til en særlig ungejobkonsulent, som får til opgave at skærpe arbejdet med den gruppe af unge, som efter endt skolegang endnu ikke har fundet deres videre vej på arbejdsmarkedet.

Samtidig ønsker vi at følge arbejdet tæt, blandt andet i Rekruttering Køge Bugt, for at sikre bedst muligt udbytte af de investeringer, Stevns Kommune foretager.

Erhverv

Stevns Kommune skal være klar til at modtage nye iværksættere og erhverv, som ønsker at placere deres virksomhed i vores kommune.

Derfor følger vi Vejdirektoratets arbejde med en statsvej tæt og er indstillet på at følge deres anvisninger og forslag 100 %, så vi får et væsentligt løft af vores infrastruktur til gavn for borgerne på Stevns.

I budgettet er der afsat midler til markedsføring af ledige erhvervsgrunde i Hårlev, og vi har planer om etablering at et Erhvervs- og væksthus i Hårlev i samarbejde med Stevns Erhvervsråd.

Stevns Kommune skal være blandt top 50 på såvel Danske Industris som Dansk Byggeris liste over erhvervsvenlige kommuner, derfor skal der være nemmere og hurtigere hjælp i kommunen, når man ønsker at etablere sig som selvstændig på Stevns.

Klima og Energi

Vi skal i gang med udmøntningen af klimatilpasningsplanen.

Der skal fokus på at klimasikre de udsatte strækninger på vores kystlinje, Ådalen og andre udsatte steder, hvor det risikerer at ramme bolig- eller erhvervsområder.

Den grønne omstilling skal indtænkes ved nye byggerier i Stevns kommune.

Tiltagene skal så vidt muligt tage hensyn til områdets karakter og forbedring af kystlinjen kan indtænkes.

Vi skal have lavet en egentlig strategi for at blive en CO2-neutral kommune.

Arbejdet skal ske i samarbejde mellem kommunen, politikere, erhvervsliv og borgere.

Kommentarer